Informacje prawne

REGULAMIN SERWISU MEDspot.tv

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego MEDspot.tv (dalej również: „Serwis”) dostępnego pod adresem internetowym www.medspot.tv Serwis oferuje usługę uczestnictwa na żywo w programach oraz dostęp do webcastów w formie VoD – wideo na życzenie.

1.2. Organizatorem Serwisu jest TVIP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,al. Krakowska 110/114/B25, 02-256 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000473991, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, NIP 113-286-90-43; adres strony internetowej: www.tvip.pl, e-mail: biuro@tvip.pl (dalej również: „Organizator”).

1.3. Wszelkie prawa do Serwisu wraz z jego zawartością przysługują Organizatorowi.

1.4. Organizator oświadcza, że posiada prawa autorskie do webcastów w zakresie niezbędnym do ich udostępniania Uczestnikom zgodnie z obowiązującym prawem.
 

2. Definicje

2.1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu MEDspot.tv, który definiuje warunki i zasady korzystania Uczestnika z Serwisu, a także prawa i obowiązki Uczestników oraz prawa i obowiązki Organizatora w Serwisie.

2.2. Serwis - stworzona przez TVIP Sp. z o.o. platforma informacyjno-informatyczna, która umożliwia Uczestnikom dostęp do bezpłatnych i odpłatnych Programów i Webcastów.

2.3. Użytkownik - oznacza każdego odwiedzającego Serwis, ale nie korzystającego z opcji rejestracji w Serwisie.

2.4. Partner – podmiot współpracujący z Organizatorem, który może podczas programów i Webcastów występować w roli eksperta.  

2.5. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która została zarejestrowana na podstawie Formularza rejestracji i zaakceptowała niniejszy Regulamin. Może w ramach Serwisu otrzymać dostęp do bezpłatnych i odpłatnych Programów i webcastów.

2.6. Profil - indywidualne konto internetowe Uczestnika, tworzone po pomyślnym zakończeniu procedury Rejestracji.  

2.7. Transmisja - zorganizowane przez Organizatora spotkanie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w celu:

 1. omówienia konkretnej tematyki,
 2. doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub pozazawodowych,
 3. prezentacji produktów i usług,

w którym może wziąć udział każda osoba spełniająca określone przez Organizatora warunki uczestnictwa.

2.8. Webcast – materiał audiowizualny udostępniony w formie VoD (wideo na życzenie).

2.9. Formularz rejestracyjny – wniosek złożony według formatu ustalonego przez Organizatora, dostępny w ramach Serwisu, który po prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika stanowi wniosek o zarejestrowanie

2.10. Zgłoszenie - działania podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie Uczestnika na wydarzenie.

2.11. Potwierdzenie udziału - e-mail wysyłany przez Organizatora w odpowiedzi na Zgłoszenie.

2.12. Zamówienie - zgłoszone przez Uczestnika żądanie odpłatnego udostępnienia Transmisji lub Webcastu.

2.13. Dostęp do Transmisji i/ lub webcastu – nabycie licencji czasowej na oglądanie Transmisji lub Webcastu, po wniesieniu opłaty w formie online, lub na zasadach dostępu nieodpłatnego w przypadkach określonych przez Organizatora

2.14. Cena sprzedaży (brutto)- opłata uiszczana za dostęp do Transmisji i Webcastu, wyrażona w złotych polskich, powiększona o podatek od towarów i usług.

2.15. Licencja - spersonalizowany dostęp do Transmisji i Webcastu, nadany przez system Organizatora – bezpłatnie lub po uiszczeniu opłaty w formie online, dzięki któremu Uczestnik otrzymuje dostęp do Transmisji i Webcastu oferowanego w Serwisie.

2.16. Kupon – kod rabatowy uprawniający Uczestnika do zakupu produktów i usług ze zniżką.

2.17. Operator płatności – podmiot trzeci realizujący płatności w ramach Serwisu, z którym Uczestnik zawiera odrębną umowę.

2.18. Umowa - umowa zawarta między Uczestnikiem a Organizatorem .

 

3. Organizacja Serwisu i warunki uczestnictwa w Serwisie

3.1. Uczestnikiem Serwisu może być osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. poprawnie wypełni Formularz rejestracyjny i skutecznie zakończy proces rejestracji.

3.2. Każdy Użytkownik spełniający warunki korzystania z Serwisu określone w pkt 3.1. Regulaminu, może założyć tylko jeden Profil w Serwisie.

3.3. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podawać prawidłowe i prawdziwe dane osobowe. W przypadku zmiany danych, Uczestnik ma obowiązek dokonania ich niezwłocznej aktualizacji.

3.4. Serwis składa się z treści dostępnych dla Użytkowników i Uczestników.

3.5. Oglądanie Transmisji i Webcastów zamieszczonych w Serwisie oznaczonych ceną sprzedaży jest odpłatne. Wyjątek stanowią Transmisje i Webcasty, które Organizator udostępnił nieodpłatnie.

3.6. Dostęp do odpłatnych Transmisji i Webcastów realizowany jest poprzez Zamówienie składane przez Uczestnika w Serwisie i na wybranych stronach Partnerów.

3.7. Korzystając z Serwisu Uczestnik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

3.8. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.

3.9. Organizator ma prawo usunąć treści, w tym pytania i komentarze zamieszczone w Serwisie przez Uczestnika, w przypadku, gdy uzna je za sprzeczne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich. Organizator nie jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Uczestnika na ich usunięcie.

3.10. Usługi świadczone przez Organizatora w ramach Serwisu są bezpłatne lub odpłatne. Wysokość opłat za dostęp do odpłatnych Transmisji i Webcastów określona jest na stronach transmisji i webcastów. Wysokość opłat dla Partnerów z tytułu produkcji Transmisji i Webcastów ustalana jest w odrębnej umowie zawieranej między Organizatorem a Partnerem. 

3.11. Uczestnikom prowadzącym działalność gospodarczą wystawiane są faktury przez Organizatora z tytułu zakupu dostępu do odpłatnych Transmisji i Webcastów (nabycie licencji). Uczestnikom, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej faktury wystawiane są wyłącznie na ich żądanie.

3.12. Faktury wystawiane są z użyciem danych Uczestników i Partnerów zawartych na ich Profilu.

 

4. Zasady wypełniania Formularza rejestracyjnego

4.1. Warunkiem przystąpienia do Serwisu, jako Uczestnik, jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i jego wysłanie drogą elektroniczną do Organizatora.

4.2. Po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego, Organizator przekazuje Uczestnikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomość zwrotną z informacją o sposobie dokonania aktywacji i przyznaniu indywidualnego konta internetowego (Profil). Po dokonaniu aktywacji Uczestnik ma możliwość zalogowania się do Serwisu.

4.3. Po prawidłowo wykonanej i aktywowanej rejestracji w Serwisie, Uczestnik Serwisu ma dostęp do swojego Profilu z poziomu logowania do Serwisu.

 

5. Dane osobowe

5.1 Dane przekazywane do Serwisu przez Uczestnika są chronione przez Organizatora i zabezpieczone przez dostępem i ingerencją osób nieuprawnionych.

5.2. Administratorem danych osobowych Uczestników w związku ze świadczeniem usług w ramach Serwisu jest Organizator.

5.3 Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora oraz prawami Uczestników w związku z tym przetwarzaniem dostępne są pod adresem rodo@tvip.pl

 

6. Wymagania techniczne

6.1. Organizator udostępnia Użytkownikom i Uczestnikom usługę polegająca na dostępie do Serwisu i udostępnionych w ramach Serwisu funkcjonalności.

6.2. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows 10 nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 2Mbit/s, przy wykorzystaniu nowoczesnych przeglądarek internetowych: Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome. W celu pełnego wyświetlania treści Serwisu niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest, aby Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu sprawdzał, czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

6.3. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:

 1. kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem,
 2. zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.

 

7. Własność i prawa autorskie

7.1. Organizator informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim materiały wideo, dokumenty, znaki towarowe, teksty, zdjęcia, grafikę. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

7.2. Udostępniane za pośrednictwem Serwisu materiały wideo chronione są prawami autorskimi na rzecz Organizatora. Materiały do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, rozpowszechniane są przez Organizatora w Internecie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów (w tym umów licencyjnych).

7.3. Użytkownicy i Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.

 

8. Odpowiedzialność

8.1. Organizator zastrzega, że treści zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.

8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

 1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,
 2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zablokowania dostępu Użytkownika i Uczestnika do Serwisu spowodowane zdarzeniem losowym lub z winy Użytkownika i Uczestnika, ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu,
 3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Partnera danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia usług w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.,
 4. za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość przekazu i odbioru Transmisji i Webcastów, uzależnioną od przepustowości internetowej sieci łączących Organizatora z Użytkownikiem i Uczestnikiem, indywidualnej konfiguracji komputera Użytkownika i Uczestnika oraz czynników od Organizatora niezależnych.

8.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Partnerów w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych z Użytkownikami i Uczestnikami, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników i Uczestników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Organizator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Partnerów i Użytkowników/ Uczestników.

8.5. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia lub zaprzestania udostępniania zawartości Serwisu. Z tytułu ograniczenia, zawieszenia lub zaprzestania udostępnienia zawartości Serwisu Użytkownikom i Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia.
 

9. Zamówienie dostępu do Transmisji i Webcastów

9.1. Korzystanie z Licencji na oglądanie wybranej Transmisji lub Webcastu, możliwe jest poprzez Serwis MEDspot.tv lub poprzez serwisy Partnerów.

9.2. Licencja dostępu do płatnych Webcastów lub Transmisji jest każdorazowo określona dla każdego produktu bezpośrednio przed dokonaniem zakupu. Dodatkowo po zalogowaniu się w Serwisie w sekcji Profil każdy Uczestnik może zweryfikować czas trwania licencji na zakupiony produkt.

9.3. Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do komputera Uczestnika podczas aktywnego zalogowania się do Serwisu, są odnotowywane jako działania Uczestnika. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia komputera lub pozostawienia go bez nadzoru.

9.4. Uczestnik składając Zamówienie oświadcza, że zapoznał się, rozumie i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

9.5. Po uiszczeniu przez Uczestnika opłaty za Licencję nie jest możliwe anulowanie Zamówienia.

9.6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany czasu realizacji Zamówienia w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

9.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych elementów z oferty zamieszczonej w Serwisie, zmiany ceny sprzedaży lub sposobu uiszczania płatności.

 

10. Płatności

10.1. Płatności w Serwisie można dokonywać:

 1. w drodze opłaty kartą płatniczą lub kredytową
 2. w drodze przelewu z konta bankowego

10.2. Czas uzyskania dostępu do odpłatnych Transmisji i Webcastów może się różnić w zależności od wybranego przez Uczestnika instrumentu płatniczego i wynosić od kilku sekund do kilkudziesięciu godzin. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nieterminowe dostarczenie przez Operatora Płatności informacji służących do zweryfikowania w Serwisie potwierdzenia płatności.

10.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje lub utratę informacji służących do potwierdzenia płatności w Serwisie dostarczone Uczestnikowi przez Operatora Płatności.

 

11. Reklamacje

11.1. Prawo do składania reklamacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz reklamacji dotyczących usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, przysługuje Uczestnikom Serwisu.

11.2. Reklamacje w zakresie funkcjonowania Serwisu i dostępu do Transmisji i Webcastów mogą być zgłaszane listownie pod adres: TVIP Sp. z o.o., Al. Krakowska 110/114/B25, 02-256 Warszawa lub e-mailem na adres biuro@tvip.pl.

Reklamacja powinna obejmować:

  1. imię i nazwisko zgłaszającego reklamację;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia;
  4. dowód dokonania zakupu w formie numeru transakcji
  5. wskazanie żądań składającego reklamację.

11.3. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.

11.4. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone listownie lub wysłane drogą e-mailową w

terminie wskazanym w punkcie 11.3 powyżej, zawierające dane i informacje wskazane w pkt 11.2 powyżej.

11.5. Organizator po otrzymaniu reklamacji, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.6. Za przebieg postępowania reklamacyjnego w zakresie funkcjonowania Serwisu odpowiada Organizator.

11.7. W przypadku płatności online (karty kredytowe, przelewy) reklamację należy składać do odpowiedniego Operatora płatności

 

12. Postanowienia końcowe

12.1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

12.2. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej.

12.3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Serwisie. W celu złożenia przez Uczestnika rezygnacji z uczestnictwa w Serwisie (wypowiedzenie Umowy), Uczestnik zobowiązany jest przesłać w formie elektronicznej na adres biuro@tvip.pl, oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Oświadczenie Uczestnika zawierające prośbę o usunięcie jego Profilu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Serwisie.

12.4. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z realizacją Serwisu jest równoznaczne w skutkach ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.

12.5. Organizator usuwa Profil Uczestnika w terminie do 7 dni po otrzymaniu takiego oświadczenia.

12.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich umieszczenia w Serwisie. W przypadku Uczestników, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Uczestnika adres e-mail.

12.7. Z ważnych powodów tj. w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Organizator ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Uczestnikowi Umowy.

12.8. Organizator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu nie leżące po stronie Organizatora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Uczestników lub osób trzecich, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

12.9. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania prac konserwacyjnych, naprawczych bez konieczności wcześniejszego uprzedzania o tym fakcie Uczestników.

12.10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.